Login Pop-up

+27 21 887 3158 Login
Sunday, March 18, 2018
Rugby

Rugby (3)

Van Der Stel Rugby club is participating in the Western Province rugby league; the club has delivered 5 Springbok rugby players in the past.

rugby-s

NAAM VAN TELEFOON NR EPOS ADRES POSISIE
Robbie

Steyn 073 362 9376 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. RUGBY

Die vroeër jare

In 1919 het ‘n aantal boere by Vlottenburg besluit om ‘n rugbyklub te stig. Dieselfde jaar is die eerste tree gegee om ‘n rugbyveld aan te lê en so is die Vlottenburg Rugbyvoetbalklub gestig. Kort daarna het die Klub na Stellenbosch verhuis. Die 1925 –span het toe reeds bekend gestaan as die Van Der Stel span en het om die Westelike Provinsie se Grootuitdaagbeker meegeding.

Finansies

In die vroeë jare dertigs het die Klub gebuk gegaan onder moeilike finansiële probleme. In 1934 was Van Der Stel se bestaan in die weegskaal, maar lede het op die jaarvergadering eenparig besluit om alles in die stryd te werp om al die probleme te bowe te kom. Ledegeld was op daardie stadium 15/ - per jaar. Eers in 1938 het sake begin vlot.

Van Der Stel word aan Boland geleen

Gedurende 1938 was Van Der Stel aan die Boland “geleen” waar hulle agt jaar gespeel het, maar dit het die klub twaalf jaar gekos om terug te wees by die Westelike Provinsie Unie.

In 1939 verskyn eerste Notule in Afrikaans. Finansiele sake verbeter en daarna was daar reeds sprake van ‘n nuwe sportterrein. Dit was oorlogstyd en die rugbyveld is gereeld een keer per maand vir drildoeleindes deur die Regiment Westelike Provinsie gebruik. In 1942 was daar reeds sprake van die oprigting van ‘n pawiljoen.

Pawiljoen word werklikheid

1948 word bouplanne vir die pawiljoen goedgekeur. Die Administrateur het in 1949 ‘n lening van 15000pond deur die Munisipaliteit vir die aanbou van ‘n pawiljoen met 1400 sitplekke goedgekeur, maar die Tesourier tree in en die lening word nie goedgekeur nie. Veertig ywerige ondersteuners het egter saamgestaan en gesamentlik borg gestaan vir 5000 pond sodat op 10 Desember 1949 die plek waarop die pawiljoen gebou sou word afgesteek is. In 1950 word die pawiljoen amptelik geopen. Behalwe donateurs en ander medewerkers het die Munisipaliteit ook ‘n groot rol gespeel om die ideal te wesenlik.

Klub terug in die Westelike Provinsie

Op 20 Januarie 1950 het die Westelike Provinsie-unie aan Van Der Stel weer volle senior status met volle stemreg gegee. Dit is met groot blydskap ontvang. Sommer met die intreeslag ontvang Piet Kriel, Tjol Lategan en Tom Fourie WP kleure.

Hoogtepunt

In 1951 het ook ‘n besondere hoogtepunt opgelewer toe oom Tienie Louw tot Ere-lewenspresident van die Klub benoem is. Stigterslede wat by hierdie geleentheid teenwoordig was, was mnr H. Scholtz wat daardie jaar ook as President verkies is en mnre. L. Hofmeyer, N. Momberg, Joey Roux, Kowie Roux, later president van die Klub en Raal van Brakel.

Van Der Stel toer vir die eerste keer

Die eerste toer wat die Klub deur Suid-Afrika onderneem het, het in 1953 plaasgevind toe die eerstespan die Oostelike Provinsie enNatal besoek het. Mnr Jan Pickard, later president van die WP rugbyunie was die toerkaptein met Ryk van Schoor die onderkaptein. In hierdie jaar is die rugbytruie verander. Daar is weggedoen met die wit streep oor die bors wat vervang is met die goue leeu.

Velde kry ligte

In 1955 is spreiligte op die Bergzicht-rugbyvelde opgerig wat na bewering die eerste in sy soort vir die spel rugby was. Later +- 1994 met die welwillendheid van die Universiteit van Stellenbosch is staalrame bekom om beter spreiligte aan te le en met die altyd bereidwillige Nico Mostert en Arthur Stephens is die ligte opgerig. Toe was dit van so hoe gehalte dat die WP seniorspan dikwels van die veld gebruik gemaak het vir hulle voorbereiding van hulle wedstryde.  In hierdie jaar is oom Tienie Louw wat vir soveel jare die lewe aan die Klub gewy het, oorlede. Daarna volg mnr. Tokkie Scholtz in 1959 na agt jaar as president van die Klub. Nog ‘n stigterslid na J.F.”Kowie” Roux is in 1960 as die nuwe president benoem.

1962 aansoek gedoen vir dranklisensie, die klubsekretaris, mnr. Brinkie de Voshet stoere werk verrig en in samewerking met mnr. A.J. de Waal het die aansoek geslaag nadat die grondwet van die Klub gewysig is.

Sukses op die rugbyveld

Die jaar 1964 was waarskynlik een van die suksesvolste rugbyjare van die Klub in die WP-liga. Van der Stel kom tweede op die punteleer met slegs een punt agter die voorlopers. Die derde span het die beker in sy afdeling gewen terwyl beide die vierde- en vyfde spanne hoog op die punteleer geeindig het. 

Later onder afrigting van Arthur Stephens, Attie Mostert en ook Jannie Brink is ‘n groot ideal vervul toe die eerstespan daarin kon slaag om die GroepII van die senior kompetisie in die WP in 1993 te wen.

 

Meriete dasse - Dit is ‘n tradisie wat in 1971 op voorstel van George van der Westhuizen ingestel is om aan persone toe te ken vir uitstaande diens aan die rugbyklub. Hierdie erkenning het baie daartoe bygedrae dat die gees van erkentlikheid al hoe groter geword het. Vandag ken ons die dasse nog steeds toe aan persone vir uitstaande diens aan die rugbyklub en spelers wat tien en meer wedstryde per seisoen vir die eerstespan gespeel het..
Van der Stel Club

Presidente van die Klub

ML Louw (Tienie) 1919 – 1950

Beter bekend as oom Tienie, was die hoeksteen waarop Vlottenburg en later die Van der Stel-rugbyvoetklub gebou is. Vanaf die stigting in 1919 tot1951 het hy die leisels van die Klub stewig in die hand gehad. In 1930, toe ander sake sy volle aandag geverg het en mnr RG Rossouw President was, het hy nogtans kommitteevergaderings bygewoon. Oom Tienie se bekwame leiding, toewyding, versiendheid en uitsig het baie daartoe bygedrae dat die Klub gedurig vooruitgang getoon het.

Toe die lede in die Klub in 1951 hom die hoogste eer betoon het deur Oom Tienie Ere-lewenspresident te benoem, was sy ywer en ervaring no vir vyf jaar tot die Klub beskikbaar. Oom Tienie Louw is in 1955 oorlede – ‘n man waarop elke Van der Steller en rugbyspeler met reg trots kan wees.

H    Scholtz (Tokkie) 1951 –1959

Springbok-haker in 191 met Theo Pienaar se span na Nieu-Seeland, het in 1919 met die stigting van die Klub aangesluit. Hy het deur die jare meegehelp om die Klub te bou en is in 1951 tot President verkies. Oom Tokkie is agt jaar daarna, nog steeds President, oorlede.

JF   Roux (Kowie) 1960 – 1968

Hy was ‘n stigterslid van die Klub, was President van 1950 – 1968. Hy het die eerste paar jare van die Klub se bestaan gereeld voetbal gespeel en het sedertdien aktief deelgeneem aan die bedrywighede van die Klub.

Nico Louw  1969 –1986

‘n Baanbreker van sy tyd waarin hy alles in die stryd gewerp het om die Klub uit te bou. Met sy netjiese voorbeeld wat hy altyd gestel het was hy vir baie jonger ampsdraers en spellers ‘n toonbeeld van welwillendheid wat almal aangespoor het tot grote welslae, want in sy tyd was die Van der Stel spanne altyd aan die voorpunt in die WP-ligas.

Koos Basson  1987 – 1988

Hy het in 1987 by oomNico Louw die leisels as President oorgeneem. Sedert sy aansluiting by die Klub in 1962 word hy verkies tot addisionele lid op die Rugbybestuur van 1967 tot1969. Gedurende 1969 word hy ook sekretaris, ‘n pos wat hy beklee tot 1971 waarna hy tot voorsitter verkies word in die plek van dr. Van Zyl Slabbert. Vir tien jaar het hy die amp met welslae beklee. Intussen is hy opgeneem in die WP Rugby-unie se kommittee onder andere vir 13 jaar lid van die Klagtekommittee. In 1982 verkies tot een van die vyf lede van die Uitvoerende Kommittee van die WP-unie. Tans dien hy ook as lid van die Klagtekommittee van die Suid-Afrikaanse Rugbyvoetbalunie.

Johan Gerber  1989 – 1994

Hy het vir baie jare Van der Stel op die rugbyveld verteenwoordig. Hy het die noemenswaardige record opgestel om as speller van die Klub die WP in veertig wedstryde te vertwoordig. Gedurende 1989 volg hy Koos Basson  as President op en vestig hom as ‘n dinamiese administrateur wat elke fasset en behoefte van die Klub ken. Benewens sy bydrae op die rugbyveld dien hy ook vir baie jare op die bestuur van die WP Rugbyunie waar hy die Klub op sy kenmerkende wyse met groot sukses verteenwoordig het.

Nico Mostert 1995 – 1997
Victor Hugo  1998
Ben Calitz (Snr) 1999 – 2001
Carel Bestbier  2002 -

Voorsitters van die Klub
Nico Mostert  1989 – 1994
Victor Hugo  1995 - 1997
Carel Bestbier 1998 - 2001
William Stacey  2002 – 2004
Schalk Liebenberg 2005 -

CONTACT DETAILS

Van der Stel Sport Club
Corner of Bergzicht Rd and Du Toit Road
T 021 887 3158
F 021 887 2156
Email: manager@vanderstelsport.co.za

Map
JOIN OUR NEWSLETTER
LIKE / PLUS / TWEET US
Scroll to top